Masify
Aktivt ägande
g-crescoli-365898-unsplash.jpg

Bolagsordning

Bolagsordning för Masify Capital AB (publ) 556611-6934

§ 1 Firma
Bolagets firma är Masify Capital AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borlänge kommun i Dalarnas län. Bolagsstämma skall kunna hållas i Borlänge eller i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva investeringsverksamhet, innefattande att förvalta andelar i intresse- och dotterbolag, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 300 000 kronor och högst 9 200 000 kronor.

§ 5 Aktieslag och antal aktier

Bolagets aktier kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. Aktie av serie A medför 10 röster och aktie av serie B medför 1 röst. Det totala antalet aktier skall vara lägst 6 800 000 och högst 27 200 000. A-aktier och B-aktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma och rätt till deltagande vid bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivning av Dagens Industri uppgör skall annonsering istället ske i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som önskar deltaga vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar för bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, eller allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Ärenden på bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1.     Val av ordförande vid stämman,

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd,

3.     Val av en eller flera justeringsmän,

4.     Pröva om stämman blivit behörigen sammankallad,

5.     Godkänna förslag till dagordning,

6.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7.     Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

8.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

9.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör,

10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor,

11.  Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,

12.  Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter,

13.  Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt)

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissioner gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, eller erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 13 Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker. Omvandlingen kan endast genomföras om utrymme för detta finns inom gränsen för maximalt antal utgivna B-aktier enligt ovan.

****

Denna bolagsordning antogs på årsstämman den 7 juli 2017.